PROGRAMMERING I MATEMATIKK

ETTERUTDANNINGSKURS FOR LÆRERE I USK

Løsningsforslag til oppgavene

Finner du feil eller har forbedringsforslag? Send en e-post til knut @ skrindo no.


print("Hello, World!")


print(3+4**2-3/(2**4+1))
  

Svar: 18.823529411764707


print(43.2/11)
  

Svar: 3.9272727272727277

   
print(50//6)
   
   
  

   
print(50%6)


print(167335%3 == 0)

Svar: Nei.


print(64%2 == 0)


print(115469%24)

Klokka er fem om morgenen.


a = 5
a = a + 4
a = a + 6
a = a + 5

print(a)


a = 2
b = 3
c = a
a = b
b = c


v_0 = 5
a = 9.81
t = 4
uttrykk = v_0*t + (1/2)*a*t**2

tall = 56
print(f'Verdien av variabelen tall er {tall}.') 


a = 11/7
print(f"{a:.2f}")


a = 1000
b = a//23
svar = b*23
print(svar)


l = 3
b = 4
h = 5
overflate = 2*l*b + 2*l*h + 2*b*h
volum = l*b*h
print(f"Overflaten er {overflate}.")
print(f"Volume er {volum}.")


fornavn = input("Skriv inn fornavnet ditt: ")
etternavn = input("Skriv inn etternavnet ditt: ")
print(f"Hei, {fornavn} {etternavn}!")


tall = float(input("Skriv inn et tall: "))
print(f"Du tastet inn tallet {tall}.")


tall = float(input("Skriv inn et tall: "))
halvparten = tall/2
print(f"Halvparten av {tall} er {halvparten}.")


tall = int(input("Skriv inn et tall: "))
antall = (tall//5)
print(f"Tallet {tall} er minst {antall} ganger så stort som 5.")


tall = int(input("Skriv inn et tall: "))
if tall > 0:
  print(f"Tallet {tall} er positivt.")
elif tall < 0:
  print(f"Tallet {tall} er negativt.")
else:
  print(f"Tallet {tall} er null.")


tall1 = int(input("Skriv inn et tall: "))
tall2 = int(input("Skriv inn et tall til: "))

if tall1 == tall2:
  print(f"Tallene {tall1} og {tall2} er like.")
else:
  print(f"Tallene {tall1} og {tall2} er ikke like.")


tall = int(input("Skriv inn et tall: "))

if tall%2==0:
  print(f"Tallet {tall} er et partall.")
else:
  print(f"Tallet {tall} er et oddetall.")


tall1 = float(input("Skriv inn et tall: "))
tall2 = float(input("Skriv inn et tall: "))

if tall1*tall2 > 0:
  print(f"Tallene {tall1} og {tall2} har samme fortegn.")
elif tall1*tall2 < 0:
  print(f"Tallene {tall1} og {tall2} har ulikt fortegn.")
else:
  print(f"Et av tallene {tall1} eller {tall2} er null.")

 
xstart = -10
xslutt = 10
xsteg = .1

x = xstart

while x <= xslutt:
  y = -x**2 + 7*x - 12
  print(f'{x} {y}')
  x += xsteg


a = 5
tall = a
teller = 0

while teller < 10:
  print(tall)
  tall += 5
  teller += 1


a = 4

while a <= 1000:
  print(a)
  a = 2*a + 1

 
start = 7
slutt = 15
svar = 0
temp = start

while slutt - temp > 0:
  svar += 1
  temp += 1

print(f"{slutt}-{start} = {svar}")


start = 1
slutt = 128
svar = 0
temp = start

while temp != slutt:
  svar += 1
  temp *= 2

print(f"Løsningen er {svar}.")


fortsett = True

while fortsett:
  print("Hei, hei! :)")
  svar = input("Vil du fortsette? Svar «ja» eller «nei»: ")
  if svar == "nei":
    fortsett = False


a = 6

for i in range(1, 11):
  print(a*i)


for i in range(1, 100, 2):
  print(i)


a_n = 3
k = 2

for i in range(100):
  print(a_n)
  a_n = a_n * k


for i in range(4):
  print('x'*(2*i + 1))


def f(x):
  return 3*x**2 + 3

print(f(0))
print(f(-3))
print(f(5))


def f(x):
  return x**2 - 7*x + 1

xstart = -5
xslutt = 5
xsteg = .1

x = xstart
y = f(x)

while x <= xslutt:
  print(f'{x:.3f} {y:.3f}')
  x += xsteg
  y = f(x)


def multiplikasjon(n,m):
  return n*m


def addisjon(n, m):
  print(f"{n} + {m} = {n+m}")

 
liste = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
eller

liste = list(range(10))

 
liste = []
liste.append("Niels")
liste.append("Henrik")
liste.append("Caspar")


liste = []

liste.append('brøk')
liste.append('likninger')
liste.append('mengdelære')

print(len(liste))

 
matematikere = ['Abel', 'Bernoulli', 'Cauchy', 'Descartes', 'Euler', 'Fibonacci',\
     'Gauss', 'Hilbert', 'ibn Musa al-Khwarizmî', 'Jacobi']

tredje = matematikere[2]
fjerde = matematikere[3]
femte = matematikere[4]
print(tredje, fjerde, femte)


liste = [1, 4, 9, 16, 25, 36]

produkt = 1

for x in liste:
  produkt *= x

print(produkt)


liste = []

ønsket_lengde = int(input("Skriv inn et heltall: "))

print(f"Legger inn {ønsket_lengde} 1-tall i en liste.")

while len(liste) < ønsket_lengde:
  liste.append(1)
  
print(liste)


def f(x):
  return x**2 + 3*x - 1

xverdier = []
yverdier = []

fortsett = True

while fortsett:
  svar = input('Skriv inn x-verdi. (Avslutt med "q".) ')
  if svar.lower() == 'q':
    fortsett = False
  else:
    x = float(svar)
    xverdier.append(x)

for x in xverdier:
  yverdier.append(f(x))

print('x\t f(x)')  
for i in range(len(xverdier)):
  print(f'{xverdier[i]:7} {yverdier[i]:7}')


partall = []
for i in range(0,101,2):
  partall.append(i)
eller
 
partall = list(range(0,101,2))

def gjennomsnitt(a, b):
  return (a + b)/2

for i in range(2,10,2):
  print(gjennomsnitt(i, i+1))


def f(x):
  return x**2 + 2*x + 3

xstart = float(input('Skriv inn nedre grense for x: '))
xslutt = float(input('Skriv inn øvre grense for x: '))
xsteg = float(input('Skriv inn steglengden: '))

x = xstart
y = f(x)

while x <= xslutt:
  print(f'{x:.3f} {y:.3f}')
  x += xsteg
  y = f(x)


tall = int(input("Skriv inn et tall: "))
summen = 0

for i in range(tall + 1):
  summen += i
  
print(summen)


tall = int(input("Skriv inn et oddetall: "))

if tall%2 != 1:
  print("Tallet er ikke et oddetall!")
else:
  summen = 0
  for i in range(1, tall + 1, 2):
    summen += i
  print(summen)


tall = int(input("Skriv inn et heltall: "))

for i in range(1, tall):
  if i%6 == 0:
    print(i)
eller

tall = int(input("Skriv inn et heltall: "))

for i in range(6, tall, 6):
    print(i)


def x_n(x,n):
  potens = 1
  for i in range(n):
    potens *= x
  return potens


tall = int(input("Skriv inn et tall: "))
temptall = tall
teller = 0

while temptall > 1:
  teller += 1
  temptall /= 10
  
print(f"Tallet {tall} har {teller} sifre.")
eller

tall = input("Skriv inn et tall: ")
print(f"Tallet {tall} har {len(tall)} sifre.")


a_i = 1
a_j = 1
print(a_i)
print(a_j)

for i in range(2, 100):
  a_k = a_i + a_j
  print(a_k)
  a_i = a_j
  a_j = a_k


for i in range(4):
  print(' ' * (4 - (i+1)),'x' * (2*i+1))


primtall = [2]
for i in range(3,100,2):
  iPrimisk = True
  for j in primtall:
    if i % j == 0:
      iPrimisk = False
  if iPrimisk:
    primtall.append(i)


tall = int(input("Skriv inn et heltall: "))

primtallsfaktorer = [1]

for i in range(2,tall):
  if tall%i == 0:
    iPrimtallsfaktor = True
    for j in primtallsfaktorer[1:]:
      if i%j == 0:
        iPrimtallsfaktor = False
    if iPrimtallsfaktor:
      primtallsfaktorer.append(i)

if primtallsfaktorer == [1]:
  print(f"Tallet {tall} er et primtall.")
else:
  print(f"Største primtallsfaktor i {tall} er {max(primtallsfaktorer[1:])}.")


n = int(input("Skriv inn et heltall: "))

objekt = n
funnet = False
while not funnet:
  objekt += 1
  divisorer = [1]
  for i in range(2, objekt):
    if objekt%i == 0:
      divisorer.append(i)
  if sum(divisorer) == objekt:
    funnet = True

print(f"Neste perfekte tall etter {n} er {objekt}.")


import math

print(math.pi)
print(math.e)


import random

print(random.randint(1,6))
print(random.random())

randint(1,6) trekker ut et tilfeldig heltall blant \(\{1, 2, \ldots , 6\}\), altså som å kaste terning.

random() trekker ut et tilfeldig tall mellom 0 og 1


import numpy as np

x_verdier = np.arange(0,10,.1)

def f(x):
  return x**2 + 3*x + 1
for x in x_verdier:
  print(f"{x:.2f}\t{f(x):.2f}")


import math

print("Løsning av andregradslikningen ax**2 + bx +c = 0.")
a = float(input("Skriv inn koeffisienten a: "))
b = float(input("Skriv inn koeffisienten b: "))
c = float(input("Skriv inn koeffisienten c: "))

d = b**2 - 4*a*c

if d < 0:
  print("Likningen har ingen løsning.")
elif d == 0:
  print(f"Likningen har løsning x = {-b/(2*a):.3f}")
else:
  x_1 = (-b + math.sqrt(d))/(2*a)
  x_2 = (-b - math.sqrt(d))/(2*a)
  print(f"Løsningen av likningen er x = {x_1:.3f} eller x = {x_2:.3f}.")

Det er mange måter å skrive dette programmet på. Her kommer én mulig variant.

import random

fortsett = True
poeng_maskin = 0
poeng_bruker = 0

while fortsett:
  maskin = random.randint(1,3) #1=stein, 2=saks, 3=papir
  bruker = input("Skriv inn st(ein), sa(ks) eller p(apir): ")
  
  if maskin == 1:
    maskinvalg="stein"
  elif maskin ==2:
    maskinvalg="saks"
  else:
    maskinvalg="papir"
  #
  if bruker == "st":
    brukervalg="stein"
  elif bruker =="sa":
    brukervalg="saks"
  elif bruker == "p":
    brukervalg="papir"
  else:
    print("Feil! Du skulle tastet inn st, sa eller p.")
  
  print(f"\nDu valgte {brukervalg}.")
  print(f"Maskinen valgte {maskinvalg}.")
  
  if (bruker == 'st' and maskin==1):
    print("Uavgjort!")
  elif (bruker == 'st' and maskin==2):
    poeng_bruker += 1
    print("Du vinner.")
  elif (bruker == 'st' and maskin==3):  
    poeng_maskin += 1
    print("Maskinen vinner.")
  elif (bruker == 'sa' and maskin==2):
    print("Uavgjort!")
  elif (bruker == 'sa' and maskin==3):
    poeng_bruker += 1
    print("Du vinner.")
  elif (bruker == 'sa' and maskin==1):
    poeng_maskin += 1
    print("Maskinen vinner.")
  elif (bruker == 'p' and maskin==3): 
    print("Uavgjort!")
  elif (bruker == 'p' and maskin==1): 
    poeng_bruker += 1
    print("Du vinner.")
  elif (bruker == 'p' and maskin==2): 
    poeng_maskin += 1
    print("Maskinen vinner.")
  else:
    print("Noe galt skjedde.")
  
  print("")
  svar = input("Vil du spille igjen? (j/n) ")
  if svar.lower() != "j":
    print("Da slutter vi. :-)")
    fortsett = False
    if poeng_bruker > poeng_maskin:
      print(f"Du vant! Stillingen ble {poeng_bruker} – {poeng_maskin} til deg.")
    elif poeng_bruker < poeng_maskin:
      print(f"Maskinen vant. Stillingen ble {poeng_maskin} – {poeng_bruker} til maskinen.")
    else:
      print("Det ble uavgjort!")


import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([0, 5, 10, 15],[30, 43, 55, 60],'o')
plt.show()


import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
  return x**2 + 3*x - 4

xstart = -5
xslutt = 5
xsteg = .01

xverdier = []
yverdier = []

x = xstart
y = f(x)

while x <= xslutt:
  xverdier.append(x)
  yverdier.append(y)
  x += xsteg
  y = f(x)
  
plt.plot(xverdier, yverdier)
plt.show()

Alternativ kode med numpy:


import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

xstart = -5
xslutt = 5
trinn = 0.01

def f(x):
  return x**2 + 3*x - 4

x = np.arange(xstart, xslutt, trinn)
y = f(x)

plt.plot(x, y)
plt.show()


def f(x):
  return 3*x - 4 - (3/2)*x + 7

nedregrense = -10
øvregrense = 10
presisjon = .01

a = nedregrense
b = øvregrense
m = (a + b)/2
feil = False

while b - a > presisjon:
  if f(a) * f(m) < 0:
   b = m
  elif f(b) * f(m) < 0:
   a = m
  elif f(m) == 0:
   break
  else:
   feil = True
   break
  m = (a + b)/2

if feil:
  print(f"f({a}) og f({b}) er på samme side av x-aksen.")
  print(f"Jeg finner ingen løsning.")
else:
  print(f"Funksjonen har et nullpunkt i x = {m:.3f}.")

Vi bruker \(f(x)=x^2+3x-5\). Først \(x\) mellom \(-10\) og \(0\), og så mellom \(0\) og \(10\). Det gir \(x= -4{,}194\) eller \(x=1{,}196\).

Vi bruker \(f(x)=x+\sin x-4\) med \(x\) mellom \(0\) og \(10\). Det gir \(x=4{,}966\).

Vi bruker \(f(x)=x\lg x-2\) med \(x\) mellom \(1\) og \(10\). Det gir \(x=2{,}349\)


import numpy as np
def f(x):
  return x+np.sin(x)-4

nedregrense = 0
øvregrense = 100
presisjon = .01

a = nedregrense
b = øvregrense
m = (a + b)/2
feil = False
antall_iterasjoner = 0

while b - a > presisjon:
  if f(a) * f(m) < 0:
   b = m
  elif f(b) * f(m) < 0:
   a = m
  elif f(m) == 0:
   break
  else:
   feil = True
   break
  m = (a + b)/2
  antall_iterasjoner += 1

if feil:
  print(f"f({a}) og f({b}) er på samme side av x-aksen.")
  print(f"Jeg finner ingen løsning.")
else:
  print(f"Funksjonen har et nullpunkt i x = {m:.3f}.")
  print(f"Programmet brukte {antall_iterasjoner} halveringer.")


import numpy as np
def f(x):
  return x+np.sin(x)-4

nedregrense = 0
øvregrense = 10
presisjon = .01

a = nedregrense
b = øvregrense
m1 = a + (b - a)/3
m2 = a + 2*(b - a)/3
feil = False

while b - a > presisjon:
  if f(a) * f(m1) < 0:
    b = m1
  elif f(m1) * f(m2) < 0:
    a = m1
    b = m2
  elif f(m2) * f(b) < 0:
    a = m2
  elif f(m1) == 0:
    break
  elif f(m2) == 0:
    break
  else:
    feil = True
    break
  m1 = a + (b - a)/3
  m2 = a + 2*(b - a)/3

if feil:
  print(f"f({a}) og f({b}) er på samme side av x-aksen.")
  print(f"Jeg finner ingen løsning.")
else:
  print(f"Funksjonen har et nullpunkt i x = {(m1+m2)/2:.3f}.")


import random
antall_kast = 1000
antall_kron = 0

for i in range (antall_kast):
  kast = random.randint(0,1)
  if kast == 1:
    antall_kron +=1

print(f"Det ble {antall_kron} kron og {antall_kast - antall_kron} mynt på {antall_kast} kast.")


import random
antall_kast = 100
antall_en = 0
antall_to = 0
antall_tre = 0
antall_fire = 0
antall_fem = 0
antall_seks = 0

for i in range(antall_kast):
  kast = random.randint(1,6)
  if kast == 1:
    antall_en += 1
  elif kast == 2:
    antall_to += 1
  elif kast == 3:
    antall_tre += 1
  elif kast == 4:
    antall_fire += 1
  elif kast == 5:
    antall_fem += 1
  else:
    antall_seks += 1

print(f"Resultatet etter {antall_kast} kast:")
print("")
print(f"Antall enere:\t{antall_en}")
print(f"Antall toere:\t{antall_to}")
print(f"Antall treere:\t{antall_tre}")
print(f"Antall firere:\t{antall_fire}")
print(f"Antall femere:\t{antall_fem}")
print(f"Antall seksere:\t{antall_seks}")


import random

teoremer = ["Pythagoras setning", "Nullpunktssetningen", \
      "Setning om vinkelhalveringslinjer", "Analysens fundamentalsetning",\
      "Første logaritmesetning", "Andre logaritmesetning", \
      "Tredje logaritmesetning", "Første kvadratsetning", \
      "Andre kvadratsetning", "Konjugatsetningen"]

print(random.sample(teoremer, 3))


import math

def f(x):
  return math.sqrt(x**2 + 3*x)

deltax = 0.01
x_0 = 3

derivert = (f(x_0 + deltax) - f(x_0))/deltax

print(derivert)


import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
  return np.sqrt(x**2 + 3*x)

def derivert(f, x, deltax):
  return (f(x + deltax) - f(x))/deltax

xstart = 0.1
xslutt = 10
deltax = 0.01

x = np.arange(xstart, xslutt, .1)
y1 = f(x)
y2 = derivert(f,x,deltax)

plt.plot(x, y1)
plt.plot(x, y2)
plt.show()


import numpy as np

xstart = 1
xslutt = 3
antall_partisjoner = 10000
delta_x = (xslutt - xstart)/antall_partisjoner

def f(x):
  return np.sin(x)

xverdier = np.linspace(xstart,xslutt,antall_partisjoner)
integral = 0

for x in xverdier[:-1]:
  integral += f(x)*delta_x

print(f"{integral:.3f}")

Som over, men bytter ut grensene med \(0\) og \(5\) og funksjonen med «np.exp(2*x)».

Som over, men bytter ut grensene med \(-2\) og \(5\) og funksjonen med «x**2 + 3».


import numpy as np

xstart = 1
xslutt = 3
antall_partisjoner = 10000
delta_x = (xslutt - xstart)/antall_partisjoner

def f(x):
  return np.sin(x)

xverdier = np.linspace(xstart,xslutt,antall_partisjoner)
integral = 0

for x in xverdier[:-1]:
  integral += f(x + delta_x)*delta_x

print(f"{integral:.3f}")


import numpy as np

xstart = 1
xslutt = 3
antall_partisjoner = 10000
delta_x = (xslutt - xstart)/antall_partisjoner

def f(x):
  return np.sin(x)

xverdier = np.linspace(xstart,xslutt,antall_partisjoner)
integral = 0

for x in xverdier[:-1]:
  integral += f(x + delta_x/2)*delta_x

print(f"{integral:.3f}")


import numpy as np

xstart = 1
xslutt = 3
antall_partisjoner = 10000
delta_x = (xslutt - xstart)/antall_partisjoner

def f(x):
  return np.sin(x)

xverdier = np.linspace(xstart,xslutt,antall_partisjoner)
integral = 0

for x in xverdier[:-1]:
  integral += (f(x + delta_x) + f(x))/2*delta_x

print(f"{integral:.3f}")